Storno podmienky

INFORMÁCIE

Každú zmenu alebo zrušenie dohodnutého rozsahu objednaných a následne hotelom potvrdených služieb je klient povinný oznámiť hotelu písomne. Storno poplatok pre individuálnych klientov a jeho výška závisí od dňa stornovania pred začiatkom realizácie služieb:

  • pri storne do 2 pracovných dní pred plánovaným príchodom je bezplatné storno,
  • pri storne do 1 pracovného dňa pred plánovaným príchodom je storno 50% z ceny ubytovania za 1.noc,
  • pri storne v plánovaný deň príchodu po 11:00hod, resp. bez nahlásenia storna je storno 100% z ceny ubytovania za 1.noc.

REZERVÁCIA

Garantovaná rezervácia
Pri garantovanej rezervácii požadovanú izbu držíme pre klienta do dohodnutej hodiny. Podľa ubytovacieho poriadku hotela je to do 18:00hod. v deň príchodu, pokiaľ klient neinformuje hotel o neskorom príchode.

Za garantovanú rezerváciu hotel považuje nasledovné rezervácie:

  • rezervácia vopred zaplatená - klient uhradil za pobyt vopred,
  • rezervácia garantovaná kreditnou kartou - klient garantuje svoj príchod na základe údajov o kreditnej karte, kedy v prípade zrušenia rezervácie hotel oprávňuje účtovať storno poplatok,
  • rezervácia zaplatená predfaktúrou - rezervácia, kedy celková čiastka za pobyt bola vopred uhradená na základe vystavenej predfaktúry,
  • rezervácia garantovaná cestovnou kanceláriou, prípadne sprostredkovateľmi,
  • rezervácia garantovaná na základe korporátnej dohody.

Negarantovaná rezervácia
V prípade negarantovanej rezervácie hotel negarantuje izbu pre klienta. Zamestnanec recepcie je povinný 48 hodín pred plánovaným príchodom každú predbežnú, resp. negarantovanú rezerváciu overiť a požiadať klienta o zaslanie garancie. Ak tak i napriek upozorneniu klient neurobí, hotel rezerváciu klientovi negarantuje.


DETAILY BANKOVÉHO ÚČTU

Palace Hotel Polom, s.r.o.
Peňažný ústav: UniCredit banka a.s.
Číslo účtu: 1033384009/1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK85 1111 0000 0010 3338 4009